logo

Качество

В отговор на високите обществени изисквания за качество на одита и в съотвествие с изискванията на Международния стандарт за контрол върху качеството (МСКК 1) “Контрол върху качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на историческа финансова информация и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги”, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и приложимия международен одиторски стандарт, ние сме изградили Система за контрол върху качеството на одиторските услуги. Системата за контрол върху качеството е изградена върху принципи, които подчертават:

  • Етичното поведение;
  • Независимост и обективност;
  • Поддържане на професионална компетентност;
  • Надлежно внимание и качество на работата;
  • Общо приети стандарти за практика.

Система за управление на качеството ISO 9001:2015

Системата за качество на одиторските услуги на одиторското дружество е надградена със Системата за управление на услугите, и е сертифицирана за съответствие с изискванията на стандарта за управление на качеството ISO 9001:2015 през 2019 година за тригодишен период. Със Системата за управление на качеството по ISO 9001:2015 се осигуряват процедури, процеси и ресурси, с които се наблюдават и подобряват резултатите по отношение на ефикасност, обслужване на клиентите в съответствие с професионалните стандарти и най-добро качество на предоставяните одиторски услуги. Наш основен стремеж е клиентите на одит услугите да възприемат независимия одит по-скоро като полза, отколкото като задължение.

> Изтегли ISO сертификат

created by Vasil Dininski