logo

Одит

Ние извършваме независим финансов одит в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти и Закона за независим финансов одит.

Всеки от нас има за цел да осигури надежност и независимост на одиторските доклади. Високото качество на одита изисква специално внимание при непрекъснато променящите се регулации и професионални стандарти. Методологията ни, изцяло основана на изискванията на Международните одиторски стандарти улеснява одита като процес, повишава неговото качество, както и отговаря на непрекъснатия ни стремеж да осигурим качествен, независим и прецизен одит.

Одиторският ни подход е базиран на оценка на риска и е насочен към планиране и изпълнение на одит ангажиментите с цел постигане на пълен, ефективен и качествен одит на одитираното предприятие. Нашият одит предоставя на клиентите ни необходимата информация за вземане на решения по отношение на рисковете, функционирането на контролните системи и други ключови аспекти от дейността на предприятието.

В отговор на високите обществени изисквания за качество на одита и в съотвествие с изискванията на Международния стандарт за контрол върху качеството (МСКК 1) “Контрол върху качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на историческа финансова информация и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги”, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и приложимия международен одиторски стандарт, ние сме изградили Система за контрол върху качеството на одиторските услуги. Системата за контрол върху качеството е изградена върху принципи, които подчертават:

 • Етичното поведение
 • Независимост и обективност
 • Поддържане на професионална компетентност
 • Надлежно внимание и качество на работата
 • Общо приети стандарти за практика

Нашите предимства

 • Екип от опитни професионалисти
 • Дългогодишен опит на екипа
 • Изградена одит методология и система за контрол на качеството на предоставените одиторски услуги
 • Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент
 • Практични, ефективни и ориентирани към клиента решения на проблемите
 • Гъвкавост и кратки срокове на изпълнение на услугите
 • Максимално балансирани услуги като “разходи-ползи за клиента”
 • Партньорски дух в комуникацията - разбиране, съпричастност и пряк диалог със съдружниците
 • Система за качество на предлаганите одит услуги
created by Vasil Dininski