logo

Счетоводство

В резултат на натрупания практически опит ние разбираме важността и значението на една добре разработена и организирана финансово-счетоводна система. Качеството на счетоводната система е от ключово значение за доброто управление на всяко предприятие. Нашият стремеж е да Ви подпомогнем и съдействаме за създаването и поддържането й.

При предоставяне на услугите нашият екип се съобразява със законовите изисквания и с Вашите индивидуални потребности.

Подпомагаме клиентите си да направляват успешно своята финансова отчетност, което им позволява да се концентрират върху основния си бизнес.

Счетоводните услуги, които предлагаме, включват:

  • цялостно организиране на счетоводния процес
  • текущо водене на Вашето счетоводство
  • изготвяне, анализ и актуализация на счетоводната политика
  • текущ счетоводен преглед, анализ на счетоводна информация, обработена от Вас и контрол за съответствия със законовите изисквания
  • годишно счетоводно приключване
  • изготвяне на финансови отчети в съответствие с приложимата рамка за финансова отчетност
  • изготвяне на данъчни декларации
  • изготвяне на годишен отчет за законови цели
  • методологическа помощ при възникване на необичайни и сложни казуси на счетоводната отчетност
  • обучение на счетоводни екипи
created by Vasil Dininski