logo

За нас

Дружество „АБВП-Одит Стандарт” ООД е основано като предприятие на регистрирани одитори от дипломирани експерт-счетоводители и регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) в България: Ангелина Атанасова, Радка Боевска, Мария Вълканова и Севдалина Паскалева.

След промените в Закона за независимия финансов одит дружеството е регистрирано като одиторско дружество и е вписано в публичния регистър на ИДЕС като регистриран одитор (одиторско дружество) под №0165.

Дружеството извършва следните професионални услуги:

  • независим финансов одит на финансови отчети
  • изпълнение на ангажименти за договорени процедури
  • счетоводни и данъчни консултации
  • консултации и услуги в областта на корпоративните финанси
  • други професионални услуги

„АБВП–Одит Стандарт” ООД предоставя висококачествени професионални услуги чрез различни форми на бизнес взаимоотношения в зависимост от потребностите на своите клиенти. Чрез нашия опит и квалификация в различни сфери, както и чрез нашия индивидуален подход, ние предоставяме качествени професионални услуги.

Съдружниците в одиторското дружество притежават богат теоретичен и практически в областта на одита, счетоводната отчетност, методологията, международните счетоводни стандарти, вътрешния контрол, корпоративните финанси и данъчното облагане.

Ние споделяме стремежа на клиентите си към достоверност и прозрачност на финансовата отчетност, като подпомагаме нашите клиенти да реализират тези стремежи. Ние вярваме, че непрекъснатото ни развитие и повишаване на квалификацията е в съответствие с очакванията и изискванията на нашите клиенти и е от съществено значение за качеството на професионалните услуги, които предоставяме в динамиката на днешната икономическа среда.

Водени от желанието и стремежа да изградим и поддържаме дългосрочни партньорски взаимоотношения със своите клиенти, ние предлагаме креативен подход, разбирателство, етика и взаимно доверие.

Одиторският подход на екипа ни е ориентиран към бизнеса. Ние прилагаме индивидуален подход към своите партньори, одит методология, висок стандарт за качество и висок професионализъм на предлаганите услуги.

Съдружници

Съдружниците в „АБВП – Одит Стандарт” ООД са специалисти, които притежават дългогодишен опит в областта на счетоводството и одита. Опитът на основния екип на съдружниците е гаранция за качествени и професионални услуги.

А

Ангелина Атанасова, управляващ съдружник (до м.Февруари 2020)

Дипломиран експeрт-счетоводител, регистриран одитор с № 0056/1992 г.

Магистър по счетоводство, година 1979 г., Университет за национално и световно стопанство гр.София

Член на Института на дипломираните експерт – счетоводители, България

Б

Радка Боевска, управляващ съдружник

Дипломиран експeрт-счетоводител, регистриран одитор с № 0270/1994 г.

Магистър по счетоводство, година 1977 г., ВИНС „Димитър Благоев” гр.Варна

Член на Института на дипломираните експерт – счетоводители, България

В

Мария Вълканова, управляващ съдружник

Дипломиран експeрт-счетоводител, регистриран одитор с № 0385/1997 г.

Магистър по счетоводство, година 1980 г., Университет за национално и световно стопанство гр.София

Член на Института на дипломираните експерт – счетоводители, България

П

Севдалина Паскалева, управляващ съдружник

Дипломиран експeрт-счетоводител, регистриран одитор с № 605/2003 г.

Магистър икономист, година 1994 г., Университет за национално и световно стопанство гр.София

Член на Института на дипломираните експерт – счетоводители, България


В „АБВП–Одит Стандарт” ООД работят съдружници, дипломирани експерт-счетоводители, членове на ИДЕС (Институт на дипломираните експерт счетоводители) и регистрирани одитори.

Нашият екип притежава богат теоретичен и практически в областта на счетоводната отчетност, методологията, международните счетоводни стандарти, вътрешния контрол, корпоративните финанси и данъчното облагане.

Професионалният екип непрекъснато разширява своя кръгозор от знания и умения и повишава своята квалификация чрез множество форми на обучение по Международните стандарти за финансово отчитане, Международните одиторски стандарти, данъчно облагане и търговско право.

Нашият екип съчетава дългогодишен опит и висок професионализъм на управляващите партньори , който гарантира високо качество на предоставяните професионални услуги.

created by Vasil Dininski