logo

Одиторски услуги

Одитът заема основна част от нашите услуги. Стремежът ни е заедно да повишим доверието в качеството и надеждността на Вашите финансови отчети. Целта на предлаганите одиторски услуги е да осигурим висока степен на увереност от страна на потребителите на финансови отчети, относно достоверното представяне на финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на нашите клиенти.

Ние предлагаме на нашите клиенти пълен набор от одиторски услуги:

 • Независим финансов одит на индивидуални и консолидирани годишни финансови отчети
 • Преглед на годишни финансови отчети
 • Одит/Договорени одиторски процедури за проверка на отчети по проекти, финансирани от национални и eвропейски програми и фондове
 • Компилиране на счетоводна информация, консолидиране
 • Проверка на преобразувания на търговски дружества по реда на Търговския закон
 • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството(собствениците)
 • Вътрешен одит

Счетоводни услуги

Качеството на счетоводната система е от ключово значение за доброто управление на всяко предприятие. Нашият стремеж е да Ви подпомогнем и съдействаме за създаването и поддържането й. Счетоводните услуги, които предлагаме и извършваме, са в пълно съответствие с изискванията Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Националните счетоводни стандарти (НСС).

Работата ни в тази област е насочена към:

 • Разработване на индивидуален сметкоплан на предприятието
 • Текущо счетоводно отчитане
 • Съставяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Методологическа помощ
 • Обучение на счетоводни екипи

Бизнес консултации

Използвайки нашите аналитични и финансови умения, както и нашата оперативна практика в бизнеса, ние се стремим да предложим иновативни и гъвкави решения, които отговарят на индивидуалните нужди на Вашето предприятие. Нашият екип непрекъснато актуализира промените в счетоводното и данъчно законодателство, и постоянно Ви информираме за важни за Вашата дейност изменения, като Ви предлагаме ефективни начини за управление на бизнеса Ви.

Стремейки се да споделим знанията и опита си с нашите партньори, ние предлагаме консултиране в областта на:

 • търговско, счетоводно и данъчно законодателство;
 • извършване на анализи при сключване на сделки;
 • преобразуване-сливане, вливане, отделяне, разделяне на предприятие;
created by Vasil Dininski