logo

Одит

Ние извършваме независим финансов одит в съответствие с изискванията на Международните стандарти за одит.

Всеки от нас има за цел да осигури надежност и независимост на одиторските доклади. Високото качество на одита изисква специално внимание при следенето на непрекъснато променящите се регулации и професионални стандарти. Методологията ни, основана на изискванията на Международните одиторски стандарти улеснява одита като процес, повишава неговото качество, както и отговаря на непрекъснатия ни стремеж да осигурим качествен, независим и прецизен одит.

Одиторският ни подход е базиран на оценка на риска и е насочен към планиране и изпълнение на одит ангажимента с цел постигане на пълен, ефективен и качествен одит на одитираното предприятие. Нашият одит предоставя на клиентите ни необходимата информация за вземане на решение по отношение на рисковете, функционирането на контролните системи и други ключови аспекти от дейността на предприятието.

В отговор на високите обществени изисквания за качество на одита и в съотвествие с изискванията на Международния стандарт за контрол върху качеството (МСКК 1) “Контрол върху качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на историческа финансова информация и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги”, ние сме изградили Система за контрол върху качеството на одити и прегледи на финансова информация и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги. Системата за контрол върху качеството е изградена върху принципи, които подчертават:

  • Етичното поведение;
  • Независимост и обективност;
  • Поддържане на професионална компетентност;
  • Надлежно внимание и качество на работата;
  • Общо приети стандарти за практика;

Така ние утвърждаваме репутацията си на независими одитори, които изпълняват своите ангажименти с висок професионализъм, качество и ефективност.

Наш основен стремеж е клиентите на одит услугите да възприемат независимия одит по-скоро като полза, отколкото като задължение.

Опитът на Екипа ни в извършването на независим финансов одит на финансови отчети, изготвени по Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП) е в следните отрасли:

Транспорт Промишленост Строителство Търговия Здравеопазване-Лечебни заведения Застрахователни и здравни фондове Горско стопанство Юридически лица с нестопанска цел

В допълнение към това Екипът ни притежава сериозен опит в извършване на одит на отчети по проекти, финансирани със средства по Проекти и програми на Европейския съюз (договорени процедури, извършвани съгласно Международен одиторски стандарт 4400 - Ангажименти за извършвани договорени процедури).


Качественият одит зависи от способността на одитора (одиторския екип) да вникне в бизнес процесите, счетоводните политики, вътрешните контроли и проблемите на финансовата отчетност, специфични за Вашето предприятие.

created by Vasil Dininski