logo

Счетоводство

В резултат на натрупания практически опит ние разбираме важността и значението на една добре разработена и организирана финансово-счетоводна система. Качеството на счетоводната система е от ключово значение за доброто управление на всяко предприятие. Нашият стремеж е да Ви подпомогнем и съдействаме за създаването и поддържането й.

При предоставяне на услугите нашият екип се съобразява със законовите изисквания и с Вашите индивидуални потребности.

Подпомагаме клиентите си да направляват успешно своята финансова отчетност, което им позволява да се концентрират върху основния си бизнес.

Счетоводните услуги, които предлагаме, включват:

 • цялостно организиране на счетоводния процес;
 • текущо водене на Вашето счетоводство;
 • изготвяне, анализ и актуализация на счетоводната политика;
 • текущ счетоводен преглед, анализ на счетоводна информация, обработена от Вас и контрол за съответствия със законовите изисквания;
 • годишно счетоводно приключване;
 • изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП);
 • изготвяне на данъчни декларации;
 • изготвяне на годишен отчет за данъчни и статистически цели;
 • методологическа помощ при възникване на необичайни и сложни казуси на
 • счетоводна отчетност;
 • обучение на счетоводни екипи.
created by Vasil Dininski