logo

За нас

„АБВП–ОДИТ СТАНДАРТ” ООД е дружество създадено от регистрирани одитори със седалище и адрес на управление в гр. София, което извършва независими одиторски услуги, счетоводни услуги, както и консултации по счетоводни и данъчни въпроси.

„АБВП–ОДИТ СТАНДАРТ” ООД предоставя висококачествени професионални услуги чрез различни форми на бизнес взаимоотношения в зависимост от потребностите на своите клиенти. Чрез нашия опит и квалификация в различни сфери, както и чрез нашия индивидуален подход, ние сме готови да предоставим не само специфични услуги, но и цялостни бизнес решения.

Съдружниците притежават богат теоретичен и практически в областта на счетоводната отчетност, методологията, международните счетоводни стандарти, вътрешния контрол, корпоративните финанси и данъчното облагане.

Ние споделяме стремежа на клиентите си към достоверност и прозрачност на финансовата отчетност. Ние подпомагаме нашите клиенти да реализират тези стремежи. Ние вярваме, че непрестанното развитие в съответствие с очакванията и изискванията на нашите клиенти е от съществено значение за качеството на услугите, които предоставяме в динамиката на днешната икономическа среда.

Водени от желанието и стремежа да изградим и поддържаме дългосрочни партньорски взаимоотношения със своите клиенти,ние предлагаме креативен подход, разбирателство, етика и взаимно доверие.

Одиторският подход на екипа е ориентиран към бизнеса. Ние прилагаме индивидуален подход към своите партньори, одит методология, висок стандарт за качество и професионализъм на предлаганите услуги.

Съдружници

Съдружниците в „АБВП – ОДИТ СТАНДАРТ” ООД са специалисти, които притежават дългогодишен опит в областта на счетоводството и одита. Опитът на екипа е гаранция за качествени и професионални услуги.

Ангелина Атанасова, управляващ съдружник

Дипломиран експeрт-счетоводител, регистриран одитор с № 0056/1992 г.

Магистър по счетовоство, година 1979, Университет за национално и световно стопанство гр.София

Член на Института на дипломираните експерт - счетоводители

Професионален опит – 45 години, от които 20 години като регистриран одитор

Радка Боевска, управляващ съдружник

Дипломиран експeрт-счетоводител, регистриран одитор с № 0270/1994 г.

Магистър по счетоводство, година 1977, ВИНС „Димитър Благоев” гр.Варна

Член на Института на дипломираните експерт - счетоводители

Професионален опит – 40 години, от които 17 години като регистриран одитор

Мария Вълканова, управляващ съдружник

Дипломиран експeрт-счетоводител, регистриран одитор с № 0385/1997 г.

Магистър по счетоводство, година 1980, Университет за национално и световно стопанство гр.София

Член на Института на дипломираните експерт - счетоводители

Професионален опит – 31 години, от които 14 години като регистриран одитор

Севдалина Паскалева, управляващ съдружник

Дипломиран експeрт-счетоводител, регистриран одитор с № 605/2003 г.

Магистър, година 1994, Университет за национално и световно стопанство гр.София

Професионален опит – 24 години, от които 9 години като регистриран одитор

created by Vasil Dininski